(၅၉) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲ

Views

  

သိန်း ၅၀၀၀ အထူးဆုကြီး

ဂ ၇၁၆၄၄၄

 

သိန်း ၂၀၀၀ အထူးဆုကြီး

ဆ ၆၂၉၇၉၅

 

သိန်း ၁၀၀၀ အထူးဆုကြီး

ဂ ၉၄၅၇၄၇

 

သိန်းငါးထောင်ဆု

ဂ ၇၁၆၄၄၄

 

သိန်းနှစ်ထောင်ဆု

ဆ ၆၂၉၇၉၅

 

သိန်းတစ်ထောင်ဆု

ဂ ၉၄၅၇၄၇

 

ကျပ်သိန်းငါးရာဆုကြီး

ဇ ၇၁၀၃၈၆

ဃ ၅၇၁၈၀၄(POWER ထီဆိုင်ကြီး)

ဆ ၃၉၃၃၀၈

စျ ၅၉၂၀၄၂

 

သိန်းနှစ်ရာဆု

ခ ၉၀၅၆၂၄

င ၂၅၀၀၈၄

ဂ ၈၉၁၇၈၄

ဇ ၂၀၂၁၃၁

ဃ ၃၈၇၉၀၁

 

သိန်းတစ်ရာဆု

စျ ၈၂၄၅၁၀

င ၈၀၁၃၉၅

စျ ၃၈၀၈၇၅

က ၂၄၇၃၃၅

ဇ ၁၁၂၀၂၀

ဆ ၇၇၀၂၉၃

ဂ ၅၂၆၈၀၀

ဃ ၂၂၁၅၂၀

 

သိန်းငါးဆယ်ဆု

ဂ ၃၅၄၉၉၄ ( POWER ထီဆိုင်ကြီး)

ဆ ၈၃၆၅၁၀

စျ ၃၆၅၉၅၈

င ၂၀၁၆၂၅

က ၃၈၉၀၉၇

ဇ ၆၅၅၂၄၄

ဃ ၉၃၀၀၁၃

က ၅၄၈၇၀၈

ဇ ၁၄၂၄၅၉

ဂ ၂၅၇၆၅၅

ဆ ၇၇၀၂၆၆

 

သိန်းနှစ်ဆယ်ဆု

ဇ ၃၇၅၉၃၅

စျ ၉၄၄၁၃၆

ဆ ၃၈၈၇၃၈

ဃ ၉၂၉၀၁၄

ဇ ၈၄၆၇၇၉

စ ၂၇၃၂၃၁

စျ ၄၉၀၉၃၄

က ၂၅၁၂၆၁

စ ၆၂၅၁၆၃

စျ ၄၁၀၁၉၃

ခ ၃၇၃၈၁၄

 

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ သုံးသိန်းဆု

စ ၁၅၆၁၀

ဇ ၄၄၃၇၁

ဂ ၇၄၈၉၂

 

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ နှစ်သိန်းဆု

စျ ၆၄၅၀

ဃ ၉၁၀၃

ဃ ၆၇၇၉

 

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ တစ်သိန်းဆု

ဇ ၂၇၄

င ၉၂၈

စ ၁၃၃

ဆ ၈၅၂

စျ ၇၇၀

 

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ငါးသောင်းဆု

စ ၈၉

ခ ၁၆

 

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ တစ်သောင်းဆု

ခ ၂


Post a Comment

Previous Post Next Post